História Pozemkového spoločenstva lesov a pasienkov Gazdovské - Červena DargovDňa 27.3.1992 sa uskutočnilo Valné zhromaždenia obyvateľov obce Dargov - bývalých členov Spoločenstva Ferenčík a spol.. Týmto dňom sa obnovila činnosť spoločenstva a zároveň boli zvolení jej štatutárni zástupcovia. V júni 1992 bolo Spoločenstvo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Dňa 15.10.1994 Štátne lesy odovzdali pozemky nášmu spoločenstvu. Prvý výbor spoločenstva pracoval v zložení: Mgr. Juraj Rusnák - predseda, Ing. Anton Koško -podpredseda, Andrej Blanár-člen, na ďalšom valnom zhromaždení bol výbor doplnený o, Ján Seman - člen a Ján Novák - člen. Prvým Odborným lesným hospodárom spoločenstva bol Andrej Kordiak. Prvá Dozorná rada spoločenstva pracovala v zložení: Elena Tomkovičová - predseda, Zoltán Ferenčík - člen, Milan Koško-člen. Hospodárkou spoločenstva bola Emília Huttmanová.


Spoločenstvo až do roku 2006, pracovalo ako pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity. Od 01.06.2006 v súlade zo zákonom 181/1995 Z.z. pracuje ako spoločenstvo s právnou subjektivitou. V roku 2012 boli trvale trávnaté porasty v časti Ščepník preradené na lesný pozemok. Dňa 09.02 2014 spoločenstvo na Valnom zhromaždení prispôsobilo svoju Zmluvu o založení spoločenstva novému zákonu o Pozemkových spoločenstvách č.97/2013 Z.z.. Rozhodnutím Okresného úradu zo dňa 12.03.2014 je spoločenstvo zapísané v registri v zmysle zákona č.94/2013 Z.z.. Spoločenstvo v súčasnosti hospodári na výmere 122,6448 ha.


V roku 2011 sa vzdal funkcie predsedu a člena výboru Mgr. Juraj Rusnák. Od roku2011 novým predsedom výboru bola zvolená Emília Huttmanová, ktorá sa v roku 2012 taktiež vzdala funkcie predsedu a člena výboru. Od roku 2012 pracuje výbor v zložení: Peter Ferenčík - predseda, Katarína Ducárová - podpredseda, Mária Juhová - člen, Vladimír Rusnák - člen, Jozef Ferenčík - člen. Dozorná rada od roku 2011 pracuje v zložení: MVDr.Darina Žipajová - predseda, Ing.Tibor Herbst -člen, Ľubuša Dobranská - člen. Od roku 2009 je Odborným lesným hospodárom Ing.Dušan Cimbal. Účtovníctvo od roku 2007 vedie Ing.Renáta Hrabkovská.

Copyright © 2014-2022 Gazdovské-Červená All rights reserved